Đồng Hồ Orient FDB05002B0 Nam Tính, Cuốn Hút Vượt Ngưỡng